NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Samfunnsgeografien i NGS

Samfunnsgeografi studerer sosiale og kulturelle fenomener med utgangspunkt i romlige eller geografiske ulikheter. Det dreier seg om ulikheter når det gjelder levekår, muligheter og innflytelse i samfunnet og hvordan dette henger sammen med samfunnsendringer som gir noen steder fortrinn, mens andre svekkes. Et sentralt spørsmål er hvordan endringer og prosesser på lokalt nivå påvirker det regionale og det globale nivået, og omvendt.

Samfunnsgeografer er også grunnleggende opptatt av å forstå forholdet mellom mennesker og omgivelser, enten det dreier seg om menneskeskapte miljøproblemer eller framveksten av bydeler som virker ekskluderende på grupper i samfunnet.

<<