NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Om NGS/geografi

Om NGS

NGS ble stiftet 27. September 1889 på en bølge av begeistring og patriotisme etter Fridtjof Nansens hjemkomst fra skituren over Grønland. Vårt formål er å være et faglig samlende forum for våre medlemmer og medvirke til utveksling av kunnskap og erfaring mellom ulike miljøer der geografer arbeider – i undervisning, forskning, administrasjon og annet faglig praktisk arbeid. Videre skal NGS fremme geografisk kunnskap og interesse for faget, særlig ved å arrangere seminarer, foredrag og ekskursjoner og ved å utgi Norsk Geografisk Tidsskrift.

NGS søker å opprettholde geografiens identitet som bindeledd mellom realfaglig og samfunnsfaglig kompetanse. Selskapet har tradisjonelt favnet både natur- og samfunnsgeografi. NGS fungerer også som en arena for dialog på tvers av faggrenser.

Se Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap.

Om Geografi

Geografi er studiet av jordens landskap, folk, steder og miljøer. Faget er unikt som brobygger mellom samfunnsvitenskapens (samfunnsgeografiens) forståelse av samfunnsutviklingen og naturvitenskapens (naturgeografiens og ressursgeografiens) forståelse av det fysiske landskapet og miljøets utvikling.

Geografisk selskap har tradisjonelt favnet både naturgeografi og samfunnsgeografi.